Euskera

Classified in Other subjects

Written at on English with a size of 2.51 KB.

 
ISren ordezkoak:
konpletiboak: - (e) - (e) na, - (e) nik
IS nor (Zer):-ela-t
(z) ea, t (z) eak,-t (z) ean,
ISnori (Zeri):-Earias-t (z) eko, - (ala)
ISnork (zerk)-eak-Subnjuntiboa-n
Zehar-Galderak:
Zer?
IS (Nor) Zer?
- (e)
-enentz
- (e) n ala ez
-nora
Adizlagunaren ordezkoak
Denborazkoak:
NOIZ / Noizko / Noiztik
-la,-before,-z geroztik, "in bitartean, aurretiko,
orduko, eta gero, tzean, bezain acute.
* t (z) Erak - moemntuan (hasitakoan)
* t (z) ean - mom, enthusiastic Berean
* orduko hitza
Moduzkoak
NOLA
*- teko / modu, ta / rik, bezala / Legeza / were / Gisan /
bai-n,-ez,-n neurria,-aren arabera,-en,-bezala,
bailiran
Helburuzkoak
ZERTAN (ko), Zein, Zer asmotan / asmorekin?
-tzeko/-tzearren/-tzeagatik/-tzekotan/era /
-tzek asmotan


Kausazkoak
ZERGAITIK / zein arrazoiengatik?
-Elako,-ez gero, eta, bait, zeren --- aditzari bait-/en
(direlease) Kaus, eta, medium
-teagatik-tzearren
Kontsesiboak
ERAGOZPEN
-arren (eta nahiz
Beste batzuk: -agatik/-ta ere / gabe ere / ere-ta / ba-ere
leased-in
Kontsekutiboak
ZER ONDORIO
-hain ... ezen / non..bait-/-en
-Horren/halako/hainbeste...nono/ezen...-en
Baldintzazkoak
BALDINTZA
ba-/-tekotan/-ezean/-z gero / ezik
Konparaziozkoak
* Nolakoa "in bezain / baino..-agoa / baino....gutxiago /
Zenbat eta ... hainbat eta...gehiago / ahal den (ik) eta GEHIER
Izenlagunen ordezkoak (adjetibo)
Erlatibozko perpausa:
- (e) n / tako (Dako) / (r) iko / zein ... bait / (n) zein ... bait Zeini, zeinenn,
dagoenenan-n zein.bait ez dago.

Entradas relacionadas: