Mely

Classified in Other subjects

Written at on English with a size of 12.82 KB.

 
Johan Gregor Mendel Hyn?ice 20/7/1822
své výsledky práce
(8. 2. 8 3.. 1865)
pok?t?n (22. 7. 1822 v Dolním Vražném)
PokusySrostlinnými hybridy dílo zem?el 6/1/1884
?lenem ?ádu ... (augustianián?) poh?ben
v Brn?
Alela Ur?ité form genu, genu všech soubor Genotype 1 organism?, fenotype projev genotypu, kt, m?že být n?kdz ovlivn?n vn?kším prost?edím.
gen. p v F2 (1:2:1) nF2 pomer fenotypový3:1) n
po?et homozygotes = n p. heterozyot? = n. (n-1) / 2
po?et celkový genotyp? = n. (n +1) / 2
Po?et typu gamet hybrida F1 - 2 n
Po?et r?zných genotyp? v F2 - 3 n
Po?et Celkový Zygot v F2 - 4 n
Po?et šlechtitelských novinek v F2 - 2 n-2
Po?et ur?itého druhu homozygot? - 1 / 4 n
Po?et r?zných fenotyp? v F2 - (2n +1)
Fenotypový pomer v F2- (A + a) 2n
fen. št. F2 pv duplicity nekumulativní
15A-B-, AABB, AABB: 1aabb
Kumulativní s Sun 9A-B-: 6aaB-: A-bb: 1aabb
Kumulativní bez Sun
1:4:6:4:1
Reciprok int.
9A-B-: 3aaB-: 3A-bb: 1aabb FáziCisA, B p = 0.2-66A-B: 9A-bb:-9aaB: 16aabb
p = 0.4 Cis 3:2:2:3 AB / ab: Ab / ab: aB / ab: ab / ab
p = 0.2 Trans 1AB/ab: 4Ab/ab: 4aB/ab: 1ab/ab
Neuplné Sun, fen.dih F 2 1:2:1:2:4:2:1:2:1
Gen, 9:3:3:1 (volna Kombinace)
Komplementarity fen
A-B-9: 7aaB-: A-bb: aabb
Sun, 12A-B-epistáze: AAB-: 3A-bb: 1aabb
Rec, 9A-B-epistáze: 3aaB-: 4A-bb: aabb
Allele, v
hom hom i stavuRecesivní Het. Dominantní
Aaaa
tretraploid Gamet 1AA: 4AA: 1aa
Gamet trizomik Aaa A: aa: 2AA: 2nd
?ást ztratí
Déficience svou koncovou, Translokace Dojde premisteni 1chr ke. na jiný
Vnit?ní Chybie
Delece ?ást, zdovojeni ?asti Duplikace chr. Inverze p?evracení úseku chromozomu
Pericentrická inverzep?evrátí is ?ástChr, Scent.
Gen.fen or ruzných jed.neuplné is
expressive projevi
Genfer or Nektar, jed, Úplné neprojevi
Penetraci
2
n-1 Monozomík, 2 n- 2 Nuli, 2 n+1 T loop, 2 n+2 tetra
Solenoid 6 nukleozomu, Euploidie Zm?na po?tu celýchr. Aneuploidy sád 2 njed, chrom.
Polyploidy 3 nebo vice chrom haploidní sad.
Pleitropie 1 gene vice znak?
Drosophila supersami?ka 3X/2A
Samick 3X/3A, 2X/2A, intersex 3X/4A, 2X/3A same?ek X/2A, XY/2A supers-ek XY/3A
Homogametní AAXX Sami?i drozofil, het AAXY
Abraxas sami?i AAZWhet, sam?i hom, AAZZ
Pták?
het, sami?i AAZW
Klinefelterova syndromu karyotype (47, XXY) 1
47 XXnebo syndrom
Edwards?v XY +18
47 XXneboXY +13 syndrom
Patauv
Down?v47 XXneboXY +21 -1:800 R trans14/21
Turner?v syndrom 45X Barrovo telisko (0)
Trical
alepolyploidie vysokoproduktivních hybrid? praktická, šlecht?ní rostlin, Zito, Pšenica
Spory vznikají meiozou, výtrusy
Tradescantia test, test na detekci somatických v trichomech ty?ínek mutations, heterozygote genotype
bude v populácie ?etnosti Nejvíce allele het, pouze I
centromere Bliza k jednomu konci
akrocentrický
centromere je uprostred
Metacentrický
arm length is greater q the other subgoals.
1brazo is very short and one long
Akrocent.
the centromere is at the end
Telocentricky
Autozomaln? recevní dominance
Albnismus, cystická fibroza, srpkovita anemie
Autozomaln? dominatni dominance
Brachydaktylie, syndaktylie, polydaktylie
Vazan na pohlaví Haemophilus A, B, parcialni dalton
.

Fakultativmího heterochromatinu Barrovo t?lisko
Centromere
Konstitutivního heterochromatinu
Tetrad Uspo?adané
Neurospora crassa-Akospory
Neuspo?adané, tetrad, Saccharomyces cerevisiae
Na vyskytuje USEK nejaky chr, t?ikrát
Triplikace
Jeden z chr, p?itomný t?ikrát
Trizomie
P?i ?ísla Morganová Úplné vazba p = 0
nabyvá Hodnota 0-0.5 (0-50%) Rekombinant
?ísla = Úplné vazba Batesonova nekone?no c =
?etnost allele, Nejvíce heterozygote, allele 0.5
Hardy pomer genotyp? p 2: 2pq: q 2, p 2-AA, q 2-aa-aa pq, p + q = 1Pom?rGenotyp?JeDánAlelovými ?etnost
na drozofily k?ížení Vážany pohlaví Q: ww ? vg +vg +x
? vgvg ? v
+F1, F2, v F2 2 možnosti to pro ? ?)
Drosophila Autosom? 3pary autosom? = 6 chrom
Drosophila
chromozom? 3X + 3 sady = 12
aut, to gon,
nadsamicky 3X/2A 1.5 (3chr, 2sady)
kri or Zbar o?í P: X wX w.X +YF 1: 2X + 2X wX wY
CLB Drosophila recesivn? letální na gonosomech
CLB letální na x recesivní Mutaca chromozom
C CO Inverze zabranuje mezi X to C
CLB
Lpritomonost letalni rec, Alely
B Baar oko
Nulizomik tritium aestivum 21
Cis-trans het testugenu funkcni bude produkt
cis-trans, divokeho, or 2 is jednalo r?zné Mutaca 2 ruznych genu is stejnem fenotypovym projev
Mullerovým Testem Embryonalne letalni to chlorofylove Mutaca defektnim
Sallmonella
test Amesuv typhimurium His +alela
Samec vcely od ch, sadu, 8 chr Haploidni
Ly Ly Ly
+je dominantni
meiozy fazi aaaa aaaa aaaa aaaa
Meioza 1 Aaaa Meioza 2 which is
V segre, or allele do gamet monohybrida rozchod
Vzorec
heritabilitu v uzsim smyslu H 2= VA / VP
a
+a +s + ab ab ab ab + a +btetratyp NonparetalniD
AB AB ab ab parentalni dityp
Haploidni pisum sativum n = 7 nulizomik = 21
Histon? nukleosom H
1oktamer H 2A, H 2B, H 3,H 4
1) zakreslete Alely jedince Dd na všechny chromatidy - tam byly dva zjevn? Odlišne chromozomové Pary, správna zakreslit je na obe odpov?? chromatidy jednoho chromozomu prvního paru D (tedy DD) to na druhý párový chromozom d (tedy dd). Druhý par chromozom? (ten odlišný) z?stane prázdný!
2) Matthew jedince AaBb, p?i Roz?o?enie zakreslete volné kombinovatelnosti, takže to chromozomu prvního jednom bude na na paru druhém AA aa, na prvním chromozomu druhého druhém na paru BB bb.
3) Matthew jedince AaBb, p?i Roz?o?enie zakreslete Úplné vazba, takže na paru prvním chromozomu prvního nap? bude. AABB, aabb pak na druhém (to A to B resp. Aab na nad sebou to Obou chromatidách). Chromozomový Druhý bude pár prázdný!
seskupení rozmnožovacích útvar? tvo?í Neurospora crassa (uspo?ádané lineární oktády)
novinky Šlechtitelská p?i k?ížení
AAbb x aaBB (AABB, aabb)
Downova syndromu (díky Robertsonovské translokaci 14 to 21 chromozómu)
pravd?podobnost, že z k?ížení AaBbCc x AaBbCc vznikne trihybrid (0.125)
teoretické možnosti párování chromozom? or tetraploid(1 SNAD tetravalent, nebo 1 Trivalent 1 univalent Nebo 2 bivalenty) jak se Samech jmenuje v?ely to kolik má od chromozom? (trubec, je haploidní n = 16)
schéma Dihybrid ud?láme t?íbodový jak z test (pot?ebujeme trihybrida)
z jedinc? pomer F2 kte?í jsou dominantní - je jedno, jestli nebo AA Aa - recesivní pro 1 to pro 2. znak (p?es ?tvere?ky 3 / 8)
fen pomer v F2 sledujeme znak determined 3 polygeny (1:6:15:20:15:6:1, (A +) 6)
jak se nazývá chromozom, který má centromeru Bliza jednomu konci (akrocentrický)
pohlavím ovládaná or Obou pohlaví (ne
nem?že)
pohlavím ovlivn?ná or Obou pohlaví (year m?že)
1 gene více podmi?uje znak?
(pleiotropy)
znak? hodnota pr?m?rná je X = 100cm, V = 16, Jake jsou nejnižší to Nejvyšší hodnoty fenotyp? v dané populácie (Pocitos is p?es s = ? V, tedy 4, a potom x + /-3s; tedy výsledek 88 to 112)
Jakeman gamety jaké pom?ru tvo?í jedinec av
Aa bb Cc DD (1AbCD: 1AbcD: 1abCD: 1abcD)

Entradas relacionadas: